Högdalen C

Utveckling av stadsdelscentrum

Utvecklingen av Högdalen Centrum, ett av Stockholms viktigare stadsdelscentrum i ytterstad, informeras av en fördjupad förståelse av hur människor använder gaturummet och hur centrumstråken kopplas till omgivande grönytor och parkstråk. Högdalen är ett historiskt lyckat exempel på 50-talets grannskapsplanering med gårdsgemenskapsenklaver och väl fungerande gång- och cykelstråk och sammanlänkande parkmiljöer.

Centrumgatorna får en bättre integration utan återvändsgator med kontinuerligt flöde av aktiviteter och kommersiellt utbud. Uppdragets tillägg i form av utökade bostads- och centrumytor infogas i befintligt mönster som en naturlig förlängning. Mot torget kopplar en generös sydvänd trappa upp till tre nya bostadskvarter. Strukturen har en tydlig rumslig klarhet, med gröna gårdsenklaver, samtidigt som rörelsemönstret är öppet och erbjuder variation. Nya centrumytor, upprustade trygga utemiljöer och bostäder ska tillsammans vitalisera Högdalens centrum och komplettera den enhetlighet som området har idag. Förslaget omfattar ca 350 bostäder, gatumiljöer samt kommersiella ytor.