Kiruna 67°51‘1‘‘N 20°18‘2‘‘E

Klimatoptimerat kvarter vid Kiruna Torg

Kiruna är Sveriges nordligaste stad, belägen i Lappland, 145 kilometer norr om polcirkeln, med subarktiskt klimat. Staden har ca 18 200 innevånare och är belägen 530 meter över havet, i ett område med en lång ursprunglig samisk bebyggelsehistoria. Staden Kiruna är 100 år gammal och uppstod kring gruvindustrin och gruvföretaget LKAB vid de två bergen Kiirunavaara och Luossavaara.

Staden står inför en stor utmaning - hela staden måste flyttas ca 3 km österut, beroende av gruvbrytningen av den större järnmalmkroppen under stadens västra delar och den resulterande sprickbildning som alltmer närmar sig bebyggelsen. Att flytta en stad innebär stora förändringar och ställer höga krav på strategisk planering, medborgardialog och vikten av att förvalta Kirunas identitet och kollektiva minnen. Processen innebär också en möjlighet att transformera staden till det bättre - en socio-ekonomiskt hållbar och resurseffektiv stad som tar tillvara klimatets förutsättningar och lokala förhållanden.

Utvecklingens första etapp är bebyggelsen kring Kiruna Torg, centrerat kring stadshuset. K + S har tilldelats markanvisning tillsammans med Skanska efter markanvisningstävling utlyst av Kiruna Kommun. Kvarteret innehåller nya bostäder kring en grön gård - Fjällbäcken - med lokal naturkaraktär, där hållbara strategier för dagvatten och ekologiska spridningsmöjligheter för växt-och djurliv på tvären i den långsträckta stadsstrukturen stöds.

Stadskvarterets form är optimerat för lokala förhållanden och stora snölaster, med kvalitativa lagringsytor för snöupplag som blir en effekt och kvalitet vintertid. Gården kopplas med torget via en diagonal trappa som vintertid blir en skidbacke med släplift. Genom vind- och solsimuleringar har attraktiva, användbara och årstidsbaserade stadsrum med positivt mikroklimat genererats. Bottenvåningen mot torget har ett aktivt socialt innehåll med multi-ytor för ungdomsverksamhet och sport och fritidsaktiviteter för alla generationer som kan nyttjas året runt. Bebyggelsen är gestaltad i naturliga material med lokal förankring som natursten och trä.