Norra Djurgårdsstaden

Hållbart bostadskvarter i framväxande stadsdel

En övergripande ambition med stadsutvecklingen i Norra Djurgårdsstaden är att skapa ett modernt, innovativt och miljöanpassat område. Stockholm stad planerar att bli ett internationellt hållbart föredöme inom planering och arkitektur.

Platsen har en specifik karaktär genom sitt läge i skärningen mellan Gasverksområdet och mötet med nationalstadsparken. Området har en kraftfull äldre industriarkitektur i tegel och plåt med enkla sammanhållna byggnadsvolymer. Uppdraget gäller en rektangulär byggrätt med måtten 32x45 meter i tre plan mot Husarviken och fyra inåt kvarterets gemensamma gårdstorg.

Hur skapar man en stadsbebyggelse med mänsklig skala som stämmer med den kulturhistoriska karaktären? Hur skapar man ett energieffektivt grönt boendealternativ  som är koldioxidneutralt och kan vara ett 0-energihus eller t om plushus?

Kvarteret sammanfogas utåt genom ett singulärt material. Fasaderna indelas och varieras i tre underteman, anodiseringar eller behandlingar av fasadmaterialet och en vertikal indelning redovisar indelningen i egna enheter. Det finns tre olika bostadstyper på 109-160 kvm där samtliga enheter har direktkontakt med vattnet, vackert ljusinfall och utsikt över nationalstadsparken med egna entréer och kvalitativa uteplatser.

Kvarterets layout visar en möjlighet att skapa en intressant, flexibel och yteffektiv byggnadsvolym där bostädernas utformning minimerar energiförbrukningen. Projektet utgår från stegen i Kyotopyramiden för att minska den totala energiförbrukningen. Kravet i byggnadsprogrammet var att energiförbrukningen ej får överstiga 55 kWh/m2/år, varav högst 15 kWh till elförbrukning. Stadsdelens riktlinjer för grönytefaktor har uppnåtts genom gröna planterade tak och terrassytor. Övriga takytor mot söder används för solceller. I stom- och materialval har klimatperspektivet prioriterats, med en tung värmetrög stomme och lufttätt klimatskal.